بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/08/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 81,155 71.31 140,468 72.5 111,806 65.72 95,243 60.35
اوراق مشارکت 10,984 9.65 33,067 17.07 40,659 23.9 51,466 32.61
سپرده بانکی 10,836 9.52 14,215 7.34 9,093 5.35 7,269 4.61
وجه نقد 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 10,830 9.52 6,011 3.1 8,556 5.03 3,839 2.43
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 81,155 71.31 140,468 72.5 111,806 65.72 95,243 60.35