بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 87,755 69.62 175,060 72.29 299,851 77.39 428,444 90.23
اوراق مشارکت 20,160 15.99 28,075 11.59 10,618 2.74 0 0
سپرده بانکی 12,673 10.05 21,288 8.79 34,315 8.86 17,105 3.6
وجه نقد 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 5,457 4.33 17,756 7.33 42,655 11.01 29,282 6.17
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 87,755 69.62 175,060 72.29 299,851 77.39 428,444 90.23