بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/12/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 81,887 69.1 88,255 53.16 104,071 64.22 113,317 70.18
اوراق مشارکت 19,958 16.84 40,659 24.49 37,336 23.04 36,831 22.81
سپرده بانکی 12,116 10.22 29,948 18.04 16,661 10.28 7,404 4.58
وجه نقد 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 4,546 3.84 7,162 4.31 3,978 2.46 3,924 2.43
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 81,887 69.1 88,255 53.16 104,071 64.22 113,317 70.18