بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/10/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 81,488 70.2 97,001 58.99 85,565 51.63 55,157 32.55
اوراق مشارکت 19,049 16.41 46,295 28.15 47,331 28.56 37,746 22.28
سپرده بانکی 11,049 9.52 12,901 7.85 22,522 13.59 47,806 28.21
وجه نقد 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 4,496 3.87 8,245 5.01 10,306 6.22 28,726 16.95
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 81,488 70.2 97,001 58.99 85,565 51.63 55,157 32.55