بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/05/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 108,003 72.89 419,636 86.16 410,630 84.88 410,428 84.51
اوراق مشارکت 18,965 12.8 579 0.12 1,024 0.21 1,081 0.22
سپرده بانکی 15,760 10.64 61,089 12.54 69,467 14.36 71,554 14.73
وجه نقد 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 5,451 3.68 5,741 1.18 2,676 0.55 2,612 0.54
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 108,003 72.89 419,636 86.16 410,630 84.88 410,428 84.51