بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 تامین سرمایه سپهر 60,000 %60.00
2 توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی 20,000 %20.00
3 سرمایه گذاری خوارزمی 10,000 %10.00
4 سرمایه گذاری آتیه نگر سپهر ایرانیان 8,000 %8.00
5 کارگزاری آینده نگر خوارزمی 2,000 %2.00