بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

ارکان صندوق

کارگزاری آینده نگر خوارزمی به همراه توضیحات

کارگزاری بانک صادرات به همراه توضیحات

کارگزاری خبرگان به همراه توضیحات

حسابرس صندوق بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی به همراه توضیحات