بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
تایید سازمان جهت صورت جلسه مجمع مورخ 08-05-1398 1398/05/22
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/05/08 صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی (ساعت 14) 1398/05/09
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 08-05-1398 1398/05/08
چاپ مصوبات مجمع مورخ 1397/11/10 1397/12/18
تایید سازمان جهت صورت جلسه مجمع مورخ 10-11-97 ( ساعت 14:30) 1397/11/23
تایید سازمان جهت صورت جلسه مجمع مورخ 10-11-97(ساعت 14) 1397/11/23
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/11/10 صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی (ساعت 14:30) 1397/11/16
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/11/10 صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی (ساعت 14) 1397/11/16
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 10-11-1397 1397/11/10
تاییدیه سازمان صورتجلسه مورخ 1397/08/13 ساعت 14 1397/09/05
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1397/08/13 1397/08/13
صورتجلسه مجمع 1397/08/13 راس ساعت 14 1397/08/13
تاییدیه سازمان صورتجلسه مورخ 1397/01/06 ساعت 14 1397/02/22
تاییدیه سازمان صورتجلسه مورخ 1397/01/06 ساعت 14:30 1397/02/22
تاییدیه سازمان صورتجلسه مورخ 1397/01/06 ساعت 15 1397/02/22
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1397/01/06 1397/01/06
صورتجلسه مجمع 1397/01/06 راس ساعت 14:30 1397/01/06
صورتجلسه مجمع 1397/01/06 راس ساعت 14 1397/01/06
تاییدیه سازمان صورتجلسه مورخ 1396/09/26 ساعت 14:30 1396/10/30
تاییدیه سازمان صورتجلسه مورخ 1396/09/26 ساعت 14 1396/10/30
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1396/09/26 1396/09/27
صورتجلسه مجمع 1396/09/26 راس ساعت 14 1396/09/27
صورتجلسه مجمع 1396/09/26 راس ساعت 14:30 1396/09/27
تایید سازمان در خصوص صورتجلسه مجمع مورخ 1396/06/11 1396/08/06
صورت جلسه مجمع صندوق بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی ساعت 14 مورخ 1396/06/11 1396/06/11
لیست حاضرین مجمع صندوق بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی ساعت 14 مورخ 1396/06/11 1396/06/11
صورتجلسه مجمع صندوق بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی مورخ 06-11-95 ساعت 14 1395/11/06
لیست حاضرین در مجمع صندوق بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی مورخ 06-11-95 ساعت 14 1395/11/06
لیست حاضرین در مجمع صندوق بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی مورخ 06-11-95 ساعت 14:30 1395/11/06
صورتجلسه مجمع صندوق بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی مورخ 06-11-95 ساعت 14:30 1395/11/06
صورتجلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپهر خوارزمی 1395/01/30