بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

صورت‌های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1398/05/31 1398/06/10
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1398/04/31 1398/05/09
گزارش عملکرد دوره مالی 9 ماهه منتهی به 31-03-1398- حسابرسی نشده 1398/04/26
صورت مالی 9 ماهه منتهی به 31-03-1398- حسابرسی نشده 1398/04/26
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1398/03/31 1398/04/09
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1398/02/31 1398/03/08
گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به 29-12-1397- حسابرسی شده 1398/02/25
صورتهای مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به 29-12-1397- حسابرسی شده 1398/02/25
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1398/01/31 1398/02/10
گزارش عملکرد 6 ماهه صندوق برای دوره منتهی به 29-12-1397 - حسابرسی نشده 1398/02/07
صورت های مالی 6 ماهه صندوق برای دوره منتهی به 29-12-1397 - حسابرسی نشده 1398/02/07
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1397/12/29 1398/01/10
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1397/11/30 1397/12/08
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1397/10/30 1397/11/10
گزارش عملکرد 3 ماهه صندوق برای دوره منتهی به 30-09-1397 1397/10/25
صورت های مالی 3 ماهه صندوق برای دوره منتهی به 30-09-1397 1397/10/25
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1397/09/30 1397/10/10
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1397/08/30 1397/09/10
گزارش عملکرد سالیانه منتهی به 31-06-1397- حسابرسی شده 1397/08/19
صورت های مالی سالیانه منتهی به 31-06-1397- حسابرسی شده 1397/08/19
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1397/07/30 1397/08/09
صورت های مالی سالیانه برای دوره منتهی به 31-06-1397- حسابرسی نشده 1397/07/28
گزارش عملکرد سالیانه برای دوره منتهی به 31-06-1397- حسابرسی نشده 1397/07/28
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1397/06/31 1397/07/10
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1397/05/31 1397/06/07
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1397/04/31 1397/05/10
صورت های مالی 9 ماهه برای دوره منتهی به 31-03-1397- حسابرسی نشده 1397/04/30
گزارش عملکرد 9 ماهه برای دوره منتهی به 31-03-1397- حسابرسی نشده 1397/04/30
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق سپهر آتی خوارزمی منتهی به 1397/03/31 1397/04/09
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق سپهر آتی خوارزمی منتهی به 1397/02/31 1397/03/09
گزارش عملکرد شش ماهه صندوق سپهر آتی خوارزمی منتهی به 29-12-1396 (حسابرسی شده) 1397/02/26
صورتهای مالی شش ماهه صندوق سپهر آتی خوارزمی منتهی به 29-12-1396 (حسابرسی شده) 1397/02/26
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق سپهرآتی خوارزمی منتهی به 1397/01/31 1397/02/05
گزارش عملکرد 6ماهه برای دوره منتهی به 29اسفندماه 1396 1397/02/05
صورت های مالی 6 ماهه برای دوره منتهی به 29اسفندماه 1396 1397/02/05
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق سپهرآتی خوارزمی منتهی به 1396/12/29 1397/01/19
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1396/11/30 1396/12/09
گزارش افشای پرتفوی ماهیانه دی ماه صندوق بازارگردانی سپهرآتی خوارزمی 1396/11/10
گزارش عملکرد برای دوره سه ماهه منتهی به 1396/09/30 1396/10/27
صورتهای مالی برای دوره سه ماهه منتهی به 1396/09/30 1396/10/27
افشای ماهانه پرتفوی صندوق بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی 1396/10/10
صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 1396/06/31 1396/08/20
گزارش عملکرد حسابرسی شده منتهی به 1396/06/31 1396/08/20
صورت های مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 31 شهریور سال 1396 1396/07/30
گزارش عملکرد حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 31 شهریور سال 1396 1396/07/30
صورتهای مالی 9 ماهه 1396/05/10
گزارش عملکرد 9 ماهه 1396/05/10
صورت های مالی 6 ماهه برای دوره منتهی به 30 اسفندماه 1395(حسابرسی شده) 1396/03/13
گزارش عملکرد 6ماهه برای دوره منتهی به 30 اسفندماه 1395(حسابرسي شده) 1396/03/13
صورت های مالی 6 ماهه برای دوره منتهی به 30 اسفندماه 1395 1396/02/04
گزارش عملکرد 6ماهه برای دوره منتهی به 30 اسفندماه 1395 1396/02/04
گزارش عملکرد 3 ماهه برای دوره منتهی به 30 آذرماه 1395 1395/10/29
صورت های مالی 3 ماهه برای دوره منتهی به 30 آذرماه 1395 1395/10/29
صورتهای مالی 9 ماهه برای دوره مالی منتهی به 31 شهریورماه 1395 (حسابرسی شده) 1395/10/04
گزارش عملکرد 9 ماهه برای دوره منتهی به 31 شهریورماه 1395 (حسابرسی شده) 1395/10/04
گزارش عملكرد 9 ماهه براي دوره مالي منتهي به 31 شهریورماه 1395 1395/09/06
صورتهاي مالي9 ماهه براي دوره مالي منتهي به 31 شهریورماه 1395(حسابرسی نشده) 1395/09/06