Menu

اهداف

ین صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی با هدف مشخص بازارگردانی مجموعه ای از سهام و حق‌تقدم اعلام شده در این امید نامه(شرکت سرمایه گذاری خوارزمی)در بورس تهران تاسیس شده است

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی با هدف مشخص بازارگردانی مجموعه ای از سهام اعلام شده در این امید نامه(سرمایه گذاری خوارزمی)در بورس تهران/فرابورس ایران تاسیس شده است.

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان